Bài kiểm tra nhanh trình độ với 10 câu hỏi trắc nghiệm 

Sau khi hoàn thành các câu hỏi, bạn hãy nhấp vào nút Gửi đi và nhận kết quả kiểm tra của bạn qua email.

  Tên của bạn (*)

  Số điện thoại (*)

  Email (*)

  Chọn 1 phương án đúng nhất cho 50 câu trắc nghiệm sau đây:


  1. 甲 : __________________ ? 乙 : 我们很好

  2. 学生 : __________________ ? 老师 : 很好 , 谢谢

  3. 甲 : __________________ ? 老师 : 谢谢

  4. 甲 : 你叫什么名字 ? 乙 : __________________ ?

  5. 我介绍 _____________ 这是张老师

  6. 甲 : 我们明天去商店 , ___________ ? 乙 : 我们今天去吧 .

  7. 今天是一 ____ 五 ____ , ____ 六

  8. 这是几点 ? 6:45

  9. 留学生宿舍有 ____ 层 , 我住在 ___ 层.

  10. 甲 : 请问 , 邮局在哪儿 , ____ 这儿远不远 ? 乙 : 不远 , 在前边.

  Bằng cách gửi đi, đồng nghĩa rằng bạn bạn đã xem qua các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với chính sách của chúng tôi.